Catedra ȘTIINȚE POLITICE ȘI ADMINISTRATIVE ghidează două programe de studiu:

 1. Studii superioare de licenţă în domeniul general de studiu 040 ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE, SPECIALITATEA 0400.1 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ, cu 180 credite;
 2. Studii superioare de masterat în domeniul general de studiu 040 ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE, programul ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ A COLECTIVITĂŢILOR LOCALE, profesionalizare, cu 120 credite;

Catalogul cursurilor MAPCL1902 2019-2021

Discipline din domeniul ştiinţelor politice şi administrative formează profilul de predare al catedrei. Catedra are ca scop formarea unor specialităţi purtători de cunoştinţe vaste în domeniul ştiinţelor administrative și politice cu abilităţi de soluţionare a celor mai complexe probleme sociale, oferirea unor posibilităţi de acumulare a volumului necesar de cunoştinţe pentru o participare eficientă în procesul de administrare publică.          

Astfel, Programul de studii „Administraţie publică” reprezintă o structură de licenţă, care oferă studii de specialitate pe domeniul fundamental Ştiinţe administrative, specialitatea Administraţie publică. Studenţii care urmează programul devin licenţiaţi în Ştiinţe administrative şi vor putea activa în calitate de funcţionari publici.

          Totodată, Programul Administraţie Publică oferă posibilitatea continuării studiilor la programul de master ghidat de catedră. Programul Administraţie publică este conceput astfel încît să asigure minimul curricular iniţial necesar pentru continuarea studiilor superioare în ciclul II la cele două programe de master nominalizate.

Administraţia publică a colectivităţilor locale, profesionalizare, cu 120 credite (program aprobat de Senatul Universităţii în februarie, 2008. (Proces verbal Nr. 6 din 28.02.2008; autorizat prin ordinul Ministerului Educaţiei al RM nr. 393 din 30 mai 2008 Cu privire la autorizarea programelor de masterat).  Domeniul general de studii în care se înscrie programul de master este 040 Ştiinţe administrative. Tipul programului – profesionalizare, cu frecvenţă la zi. Absolvenţii acestui program obţin titlul de Master în ştiinţe administrative.

CARACTERISTICILE DE BAZĂ ALE PROGRAMULUI DE STUDIU „LICENȚĂ” ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ

Caracteristici Descriptori
Programul de studiu Administraţie Publică
Nivelul învăţământului superior Ciclul I, licenţă
Durata studiilor III ani (pentru învățământul cu studiile la zi)
IV ani (pentru învățământul cu studiile la frecvență redusă)
ECTS 180 credite
Forma de organizare Studii cu forma de Zi
Studii cu studiile la Frecvența redusă
Condiţii de acces (admitere) Diploma de bacalaureat, colegiu sau licenţă
Stagii de practică Obligatorii, repartizate pe durata anilor de studii cu acumularea a 18 credite
Forme de evaluare Cursul se evaluaează prin diferite forme, cum ar fi: examene, teste, evaluări curente, activități curente la seminarii, teze de an (dacă este cazul).
Metoda de evaluare finală Un examen integrator denumit „Teoria și practica Administrației Publice” susţinerea tezei de licenţă
Titlul obţinut Licenţiat în ştiinţe administrative
Autorizarea programului Actele legislative ale Republicii Moldova;
Cadrul naţional al Calificărilor;
AQAS – acreditarea programului licență în 30 Noiembrie, 2015
Evaluarea periodică de către Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare

CARACTERISTICILE DE BAZĂ ALE PROGRAMULUI DE STUDIU „MASTER” ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ A COLECTIVITĂȚILOR LOCALE

Caracteristici Descriptori
Programul de studiu AdministraţiA Publică Colectivităților Locale
Nivelul învăţământului superior Ciclul II, master
Durata studiilor II ani
ECTS 120 credite
Forma de organizare Studii cu forma de Zi
Condiţii de acces (admitere) Diploma de licenţă
Stagii de practică Obligatorii, repartizate pe durata anilor de studii cu acumularea a 10 credite
Forme de evaluare Cursul se evaluaează prin diferite forme, cum ar fi: examene, teste, evaluări curente, activități curente la seminarii, teze de an (dacă este cazul).
Metoda de evaluare finală Susţinerea tezei de master
Titlul obţinut Master în ştiinţe administrative
Autorizarea programului Actele legislative ale Republicii Moldova;
Cadrul naţional al Calificărilor;
AQAS – acreditarea programului licență în 30 Noiembrie, 2015
Evaluarea periodică de către Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare

Calificările obținute:

O calificare conferă recunoaşterea oficială a valorii rezultatelor învăţării pentru piaţa muncii, precum şi pentru formarea profesională continuă. Elaborarea Cadrului calificărilor pentru Domeniul de formare profesională Administraţie publică este condiţionată de necesitatea sincronizării procesului de formare a specialiştilor pentru domeniul administraţiei publice cu exigenţele faţă de pregătirea profesională a angajaţilor din administraţia publică, care derivă din statutul juridic al funcţionarului public şi din exigenţele faţă de pregătirea lui profesională. Cadrul calificărilor este menit să asigure pregătirea profesională a specialiştilor în conformitate cu exigenţele expuse în statutul juridic al funcţionarului public, ţinînd seamă de evoluţia administraţiei publice în aspect instituţional şi funcţional.

        Astfel, programul a fost elaborat în logica dezvoltării competenţelor necesare ocupării unor funcţii publice. În acest context, conţinutul formativ al planului de învăţământ vizează finalităţile de studii, respectiv: ce trebuie studentul să cunoască şi să înţeleagă; ce trebuie să fie capabil să aplice şi să demonstreze; ce trebuie să estimeze şi să poată proiecta. Competenţele circumscrise finalităţilor descrise ar fi următoarele: competenţe de cunoaştere şi înţelegere; competenţe de aplicare şi competenţe integrative.

Finalităţile şi competenţele descrise creează premizele pentru recunoaşterea calificărilor obţinute de studenţi pe piaţa muncii, implicit ocuparea unor funcţii publice precum:
 • funcţionar public în funcţii de execuţie;
 • specialist în domeniul organizării activităţii administrative;
 • specialist în domeniul resurselor umane;
 • specialist în domeniul relaţiilor publice;
 • specialist în domeniul organizării şi prestării serviciilor publice;
 • specialist în domeniul documentării administrative;
 • manager de proiecte în administraţia publică;
 • consilier în administraţia publică;
 • referent în probleme administrative;
 • expert în domeniul administraţiei publice.