Catedra DREPT ghidează două programe de studiu:

  1. Studii superioare de licenţă în domeniul general de studiu DREPT, specialitatea 1 DREPT cu 240 credite;
  2. Studii superioare de masterat în domeniul general de studiu DREPT, programul 042 Științe Penale, profesionalizare, cu 90 credite;
Discipline din domeniul ştiinţelor juridice formează profilul de predare al catedrei.
Planul de învățământ asigură obținerea calificării.

De la momentul formării Specialităţii Drept, Catedra a perfecţionat încontinuu planurile de învăţământ. La baza procesului de studiu au fost utilizate planuri de învăţământ de la centrele universitare afirmate, ceea ce a asigurat atât concordanţa studiilor de specialitate, cât şi a oferit posibilitatea mobilităţii studenţilor. În acelaşi timp, pe parcursul acumulării experienţei, Catedra a identificat anumite priorităţi de predare, care reies din specificul necesităţilor locale și a pieții muncii. Astfel, a fost modificată durata practicilor, ponderea disciplinelor, numărul de ore pe discipline.

Toate acestea permit ca finalizarea studiilor conform specialităţii să asigure competitivitatea absolventului şi sporirea posibilităţilor de angajare a cadrelor tinere în condiţiile concurenţei de piaţă.

Toate modificările în planurile de învăţământ sunt discutate la Catedrele de profil, aprobate la Consiliul Facultăţii de Drept şi Administraţie Publică şi Senatul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu”, fiind ulterior confirmate de Ministerul Educației din Republicii Moldova.

Titularul de unității de curs elaborează și prezintă curriculum-ul la Catedră pentru aprobările respective în ședințele catedrei și ședințele Consiliului Facultății, la începutul anului de învățământ. Există situații în care cadru didactic, în funcție de disciplina pe care o predă,  revizuiește și perfectează curriculum-ul.

CARACTERISTICILE DE BAZĂ ALE PROGRAMULUI DE STUDIU „LICENȚĂ” DREPT

Caracteristici Descriptori
Programul de studiu Drept
Nivelul învăţământului superior Ciclul I, licenţă
Durata studiilor IV ani (pentru învățământul cu studiile la zi)
V ani (pentru învățământul cu studiile la frecvență redusă)
ECTS 240 credite
Forma de organizare Studii cu forma de Zi
Studii cu studiile la Frecvența redusă
Condiţii de acces (admitere) Diploma de bacalaureat, colegiu sau licenţă
Stagii de practică Obligatorii, repartizate pe durata anilor de studii cu acumularea a 18 credite
Forme de evaluare Cursul se evaluaează prin diferite forme, cum ar fi: examene, teste, evaluări curente, activități curente la seminarii, teze de an (dacă este cazul).
Metoda de evaluare finală Un examen integrator la disciplinele Drept penal și Dreptul de procedură penală;
Drept civil și Drept de procedură civilă; susţinerea tezei de licenţă
Titlul obţinut Licenţiat în Drept
Autorizarea programului Actele legislative ale Republicii Moldova;
Cadrul naţional al Calificărilor;
Evaluarea periodică de către Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare

CARACTERISTICILE DE BAZĂ ALE PROGRAMULUI DE STUDIU „MASTER” ȘTIINȚE PENALE

Caracteristici Descriptori
Programul de studiu Științe penale
Nivelul învăţământului superior Ciclul II,Master
Durata studiilor 1,5 ani
ECTS 90 credite
Forma de organizare Studii cu forma de Zi
Condiţii de acces (admitere) Diploma de licenţă
Stagii de practică Obligatorii, repartizate pe durata anilor de studii cu acumularea a 10 credite
Forme de evaluare Cursul se evaluaează prin diferite forme, cum ar fi: examene, teste, evaluări curente, activități curente la seminarii, teze de an (dacă este cazul).
Metoda de evaluare finală Susţinerea tezei de master
Titlul obţinut Master în Drept
Autorizarea programului Actele legislative ale Republicii Moldova;
Cadrul naţional al Calificărilor;
Evaluarea periodică de către Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare