ASIGURAREA CALITĂȚII LA FACULTATEA DREPT ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ

Facultatea Drept și Administrație Publică, este o subdiviziune în cadrul Universității de Stat „B.P.Hasdeu” din Cahul al al cărei obiectiv central este de a oferi servicii educaționale orientate spre pregătirea specialiștilor în domeniul dreptului și administrației publice capabili să valorifice competențele dobândite pentru a genera comportamente și idei de calitate în domeniile în care vor profesa, astfel, menținând și manifestând o preocupare continuă pentru asigurarea calității.

Asigurarea calităţii educaţiei este reglementată prin: Carta Instituției Publice Universitatea de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul, regulamentele interne, aprobate de Senatul Universităţii, regulamente şi proceduri de evaluare a calităţii corpului profesoral (Regulamentul privind evaluarea calității personalului științifico-didactic și didactic), documente specifice cerinţelor standardului ISO 9001:2008; Manualul de proceduri specifice și de sistem

Membrii comunității academice și studenții sunt implicați, în calitate de parteneri, în procesul de asigurare a calității activității de învățământ și cercetare științifică.

Evaluarea personalului implicat în activitatea didactică şi de cercetare din învățământul superior face parte din sistemul de asigurare a calităţii şi se realizează periodic în conformitate cu Regulamentul privind evaluarea calităţii personalului științifico-didactic și didactic, aprobat de Senatul USC.

Politicile și strategiile instituției pentru asigurarea calității cadrelor didactico-științifice și didactice se fundamentează pe următoarele principii:

 1. Cadrul științifico-didactic/didactic este un bun cunoscător al domeniului şi al disciplinei pe care o predă;
 2. Cadrul științifico-didactic/didactic cunoaşte studentul şi îl monitorizeazăîn propria dezvoltare;
 3. Cadrul științifico-didactic/didactic este membruactiv al comunităţii academice;
 4. Cadrul științifico-didactic/didactic este promotor al unui sistem de valori în concordanţă cu idealul educaţional.

La Facultatea Drept și Administrație Publică procesul de asigurare a calității tinde spre:

 • Introducerea de noi abordări ale procesului de predare-învățare, la care accentul să fie pus pe creșterea interactivității cursurilor și pe actualizarea informației;
 • Utilizarea unor sisteme de evaluare a cunoștințelor dobândite de studenți bazate pe testarea abilității acestora de a prelucra informația primită și mai puțin pe capacitatea lor de memorare;
 • Implementarea principiilor eticii profesionale în toate compartimentele Facultății.

De asemenea, evaluarea este unitară, obiectivă și transparentă și are ca scop asigurarea unui sistem motivațional care să determine creșșterea performanței individuale a fiecărui cadru.

 1. Structura sistemului de caliate al Facultății Drept și Administrație Publică:

 

La nivelul facultăţii funcţionează o Comisie a Calităţii, care are ca raţiune promovarea calităţii şi asigurarea nivelului de performanţă a cadrelor didactice, în variatele sale forme. Facultatea noastră dispune de un program în care sunt sintetizate obiectivele generale ale comisiei calităţii, Comisie care conlucrează cu subdiviziunile facultăţii pentru implementarea celor mai bune strategii de îmbunătăţire a calităţii.

Membrii Comisiei de evaluare a calităţii cadrelor didactico-ştiinţifice și diactice, cu statut de Comisie de atestare, pentru anul de studii 2023-2024, au fost aleși de Consiliul Facultății, la 28.08.2023 după cum urmează:

 1. Jitariuc V., Decan FDAP;
 2. Cornea Valentina, dr. conf. univ.;
 3. Grecu Ion, dr. lector univ.;
 4. Popa Alexandra – specialist calitatea învățământului, ghidare și consiliere în carieră;
 5. Cațavel Liliana – studenta Drept